Progressió de la malaltia renal crònica (MRC)

Es pot alentir la progressió de la MRC?

Com la MRC és una malaltia progressiva, com més aviat es detecta abans es poden aplicar les mesures que es coneixen efectives per alentir la seva evolució i així, no fer necessari el tractament renal substitutiu o retardar-lo.

Es pot predir la progressió de la MRC?

Igual que el risc de mort, no es pot predir la progressió de la MRC de forma exacta, però es pot predir d'una manera aproximada segons la causa, el filtrat glomerular, la albuminúria (o proteïnúria) i altres factors de risc o malalties acompanyants. Actualment a través del filtrat glomerular i la albuminúria es poden classificar diferents categories de risc.

Quins són els predictors més importants de progressió de l'ERC?

La causa de MRC, edat, sexe, raça, filtrat glomerular actual, nivell d'albuminúria, pressió arterial elevada, nivells de glucosa en sang elevats, dislipèmia, tabac, obesitat, coexistència de malaltia cardiovascular o exposició a nefrotòxics, entre d'altres.

Quina és probablement la mesura més important per alentir-la?

El control de la pressió arterial que és especialment important en els pacients diabètics o aquells en què s'ha detectat pèrdua de proteïnes en l'orina (proteïnúria) en què fins i tot es recomanen nivells de pressió arterial una mica més baixos que en la població general .
 
Tenen utilitat les mesures higienicodietètiques usades per al control de la pressió arterial en el control de la progressió de la MRC?

Sí, a més dels fàrmacs, hi ha altres factors que poden millorar els nivells de pressió arterial i que també incideixen de manera positiva en l'evolució de la MRC: tenir uns hàbits de vida saludable com la pràctica d'exercici (30 minuts, 5 vegades a la setmana), perdre pes en els obesos, dieta pobra en sal (màxim 5 g de clorur sòdic al dia) i no fumar.

Hi ha alguns medicaments antihipertensius que alenteixen més la progressió de la MRC que altres?

Sembla que, per a un mateix grau de control de la pressió arterial, els fàrmacs que disminueixen l'acció de l'angiotensina (Ang) serien superiors. Són els inhibidors de l'enzim de conversió de l'Ang (IECA) i els blocadors del receptor de l'Ang (ARA II).

Quins són algun dels seus noms genèrics?

Entre els IECA els més coneguts són enalapril, lisinopril o ramipril i entre els ARA II losartan, candesartan, valsartan o olmesartan. Aquests fàrmacs poden reduir la progressió de la MRC fins i tot en alguns pacients amb pressió arterial normal.

Influeix el control de la diabetis en la progressió de la MRC?

Sí, els pacients diabètics poden disminuir la progressió de la MRC millorant el control de la seva diabetis (monitoratge freqüent del sucre en sang, control analític de l'hemoglobina glicosilada, etc) a través de la dieta, el tractament farmacològic i l'exercici. Pel que fa al tractament de la diabetis, no tots els antidiabètics orals poden utilitzar-se en la MRC, pel que és més freqüent la necessitat d'Insulina sbc.

Les dietes pobres en proteïnes disminueixen la progressió de la MRC?

Alguns estudis demostren que la limitació-disminució de proteïnes (o fòsfor) en la dieta pot ajudar a alentir la progressió de la MRC, però no hi ha una prova irrefutable en estudis humans. En qualsevol cas i per evitar el risc de malnutrició, la reducció de proteïnes de la dieta s'ha de fer sota control mèdic o d'infermeria. Estan totalment contraindicades les dietes riques en proteïnes.

Quina quantitat màxima o mínima de proteïnes es recomanen actualment en pacients amb MRC?

Segons les guies KDIGO 2013 es recomana baixar la ingesta de proteïnes a 0,8 g / kg / dia en adults amb diabetis (evidència 2C) o sense diabetis (2B), amb filtrat glomerular <30 ml/min/1, 73m2, amb educació i seguiment apropiat. S'han d'evitar dietes amb proteïnes> 1,3 g / kg / dia en adults amb risc de progressió. Segons aquestes guies, una reducció menor a 0,8 g / kg / dia sembla no oferir avantatges.

De quins altres factors depenen les recomanacions de restricció proteica a la MRC?

La quantitat de proteïna d'alt valor biològic (origen animal) serà sempre individualitzada, i dependrà de l'estadi de la malaltia i altres factors. Sera el metge / infermera a la consulta qui pautarà la quantitat que haurà d’ingerir.
Les recomanacions generals seran no superar els 0,8 g / kg / dia, tal com es reflecteixen en les guies KDIGO 2013.

Hi ha altres vitamines, suplements o fàrmacs que disminueixin la progressió de la MRC?

Si bé s'ha descrit l'ús d'àcids omega 3 en la nefropatia IgA, fàrmacs antifibròtics a la glomerulosclerosi, diferents antioxidants, antiinflamatoris i vitamines en general (inclosa la vitamina D), quelants del fòsfor i aquells que redueixen l'àcid úric podrien disminuir el ritme de progressió de la MRC, no hi ha cap prova definitiva que siguin realment beneficiosos i, en alguns casos, poden resultar perjudicials per a la salut si no estan indicats de forma personalitzada pel seu metge.

Hi ha fàrmacs o situacions que s'hagin d’evitar especialment en el cas de presentar MRC?

Sí, sempre s'ha d'informar de la presència de MRC, per evitar que se li receptin, sempre que sigui possible, fàrmacs que puguin danyar el ronyó (nefrotòxics). Per exemple, cal consultar l'ús d'antidiabètics orals, analgèsics-antiinflamatoris (Voltaren, Espidifen, Ibuprofè, Airtal ...) i abans de realitzar una prova que necessiti contrast en la vena.

Notícies

Esdeveniments